india emblem

संपर्क

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प

सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी,
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कळवण.
मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, कळवण-नाशिक रोड, कोल्हापूर फाटा (मानुर) कळवण जिल्हा नाशिक