india emblem

विभागीय-सांख्यिकी

विभागीय-सांख्यिकी

कळवण प्रकल्पातील तालुका निहाय लोकसंख्या

(सन २०११ च्या जनगणनेनुसार)

अ. क्र. तालुका एकूण गांवे एकूण लोकसंख्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील एकूण टी.एस.पी./ओ.टी.एस.पी आदिवासी लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येशी आदिवासी लोकसंख्येची टक्केवारी
एकूण गांवे एकूण लोकसंख्या पैकी आदिवासी लोकसंख्या टक्केवारी एकूण गांवे एकूण लोकसंख्या पैकी आदिवासी लोकसंख्या टक्केवारी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.

कळवण

150 2.08 150 2.08 1.44 69.23 0 0 0 0 1.44 69.23
2.

सुरगाणा

194 1.76 194 1.76 1.70 96.59 0 0 0 0 170 96.59
3.

बागलाण

168 3.74 61 0.88 0.66 75.00 107 2.86 0.73 25.52 1.39 37.17
4

देवळा

52 1.45 28 0.72 0.16 22.22 24 0.73 0.14 19.18 0.30 20.69
5.

चांदवड

112 2.36 9 (मिनी माडा)

 

0.11 0.08 71.99 103 2.24 0.39 17.41 0.47 19.88
6.

मालेगांव

151 9.56 0 0 0 0 151 9.56 0.97 10.15 0.97 10.15
7

नांदगांव

101 2.89 0 0 0 0 101 2.89 0.44 15.22 0.44 15.22
एकूण 928 23.84 442 5.55 4.04 72.78 486 18.28 2.67 14.61 6.71 28.14